Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 20.02.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,301-krat

Problem parkirišč, ki se vleče že leta, ni rešen, prihajata pa medobčinski inšpektorat in občinsko redarstvo

V zadnjem mesecu sem zasledil veliko govora o medobčinskem inšpektoratu. Mislim, da je tak organ v naši občini (občini Trebnje) nujno potreben že kar nekaj let (spomnimo se parkiranja v trebanjskem parku, ledenih sveč, neurejenih cest, …), nikjer pa nisem zasledil informacije, ali je medobčinski inšpektorat zadolžen tudi za nepravilno parkiranje (če, ja, kakšne so pristojnosti organa?). Kajti občani opažamo, da so vozniki v Trebnjem vedno bolj predrzni in parkirajo svoje avtomobile na mestih, ki ovirajo tekoč promet. Je pa res da potrebno vzeti po drugi strani v obzir tudi to, da se problem parkirnih mest v Trebnjem vleče že leta …”

Tako se glasi del pisma, katerega avtor je Nino Zajc iz Trebnjega, le-to pa je bilo tudi povod, da smo z Brigito Kalčič, vodjo skupne občinske uprave (SOU) Mirnska dolina, opravili krajši pogovor.

Brigita Kalčič, vodja skupne občinske uprave Mirnska dolina (Foto: Petra Krnc)

Brigita Kalčič, vodja skupne občinske uprave Mirnska dolina (Foto: Petra Krnc)

 • Torej, kako je s parkiranjem na območju, katerega pokriva SOU Mirnska dolina?

V okviru skupne občinske službe delujeta medobčinski inšpektorat in občinsko redarstvo. Nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili sodi v pristojnost občinskega redarstva in ne inšpekcijske službe. V letošnjem letu bodo vzpostavljeni pogoji za delovanje občinskega redarstva, kar pomeni tudi izvajanje nadzora na terenu, torej tudi ugotavljanje nepravilnosti v cestnem prometu, kamor sodi tudi nepravilno parkiranje. Vseeno pa voznike, čeprav na terenu še ne dela občinsko redarstvo, pozivamo, da vozila ne parkirajo na način, ki ovirajo varno uporabo ceste ali ogrožajo cestni promet, saj s tem ogrožajo vse nas, udeležence v prometu. Glede ureditve površin za parkiranje v Občini Trebnje pa naj povem, da bomo v kratkem posredovali predloge občini – na kašen način naj se uredijo tovrstne površine.

 • Se pravi, da vi kot inšpektorica ne morete, vsaj za zdaj, dokler še ni občinskega redarstva, prevzeti tega dela?

Delovna področja redarja in inšpektorja se razlikujejo. Tako inšpektorji na občinski ravni opravljamo nadzor nad področjem pitne vode, odpadne vode, varstva občinskih cest, komunalnih odpadkov, turistične takse ipd., torej opravljamo nadzor nad vsemi sprejetimi predpisi lokalne skupnosti in nadzor na državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na občinsko inšpekcijo. Inšpekcijska pooblastila so zelo široka, v prvi vrsti pa je primarna naloga inšpektorja odprava nepravilnosti, seveda pa le znotraj naših pristojnosti. Občinsko redarstvo pa je pristojno nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdrževati javni red in mir. Kot izhaja iz navedenih delovnih področij, je za nadzor nad nepravilnim parkiranjem torej pristojno občinsko redarstvo, saj inšpektorji pač na tem področju nimamo pristojnosti nadzora. Seveda pa smo v skupni upravi storili vse potrebno za zagon redarske službe, kar nas čaka, je le še zaposlitev kadra in lahko začnemo delovati. Kar se tiče nepravilnega parkiranja, je po Zakonu o pravilih cestnega prometa, za navedeno problematiko pristojna tudi policija. Seveda bova inšpektorja, v kolikor bova resnično opazila, da nepravilno parkiranje ovira varno uporabo ceste oz. ogroža cestni promet, navedene nepravilnosti posredovala policiji, enako seveda v primeru, če bova prejela obvestila občanov.

 • Kdaj je v načrtu zaposlitev redarja, koliko jih bo in kaj bo njegovo/njihovo delo?

Redarja bomo zaposlili v sredini tega leta, predvidena je zaposlitev enega redarja. Tako redarji kot inšpektorji seveda izvajamo nadzor na terenu, tako da bo redar deloval v vseh občinah ustanoviteljicah skupne občinske uprave. Redar bo na terenu ugotavljal nepravilnosti po predpisih o varnosti o cestnem prometu, občinskih odlokih ter izvajal aktivnosti, začrtane v občinskih programih varnosti. Veliko bo tudi sodelovanja s Policijsko postajo Trebnje in posameznimi občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 • SOU zaposluje vas kot inšpektorico in Vinka Ribiča kot inšpektorja. Na koga se naj obrnejo ljudje oz. kdaj na enega in kdaj na drugega?

V medobčinskem inšpektoratu izvajamo inšpektorji nadzor nad vsemi področji, ki so v naši pristojnosti, torej nimamo deljenih področjih nadzora. Vsi inšpektorji izvajamo naloge v okviru pooblastil, določenih v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru oz. v posamičnih materialnih predpisih. Občani se lahko s svojimi vprašanji, problemi obrnejo na vse inšpektorje pisno, na e-pošto: inspektorat@mokronog-trebelno.si ali osebno, torej se zglasijo v Inšpekcijski pisarni v Trebnjem ali na sedežu organa v Mokronogu, ali pa nas pokličejo na tel. št. 07 34 98 267 (Brigita Kalčič) ali 07 34 81 142 (Vinko Ribič).

Ker je bil center Trebnjega poln snega, park pa očiščen, so vozniki svoja vozila seveda parkirali kar tam (kar tudi omenja bralec, foto 27. 2. 2013). Problem parkirišč se v Trebnjem vleče že leta, ko pa bodo začeli padati prvi "listki", pa zna krajanom prekipeti. A menda se bo kaznovanje začelo šele drugo leto, letošnje da, zaradi volitev, še ni primerno ...

Ker je bil center Trebnjega poln snega, park pa očiščen, so vozniki svoja vozila seveda parkirali kar tam (kar tudi omenja bralec, foto 27. 2. 2013). Problem parkirišč se v Trebnjem sicer vleče že leta in zaenkrat še prav nič ne kaže, da bo v bližnji prihodnosti kaj drugače. Bodo odgovorne prebudili šele (od prejetih položnic) jezni občani?

 • Ali ste inšpektorji aktivni tudi na terenu? Sami iščete (vidite) napake ali greste na teren zgolj na osnovi predhodne prijave? Je lahko prijava anonimna ali ne? Je dovolj fotografija ali morate prekršek (prekrškarja) dobiti na licu mesta (recimo v primeru nepravilnega parkiranja, itd)?

Inšpektorji izvajamo nadzor na podlagi vsakoletnega Programa dela. Pri načrtovanju nadzora so upoštevani različni kriteriji: ocena tveganja na posameznem področju, pojavnost problematike, prioritete ipd. Nadzor izvajamo tudi na podlagi prijav, pri čemer se trudimo le-te obravnavati prednostno. Velikokrat nas vprašajo, ali se prijave lahko podajo tudi anonimno. Inšpektorji smo skladno z 24.čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžni obravnavati prijave tudi anonimno, razen, če izhaja, da so prijave neresne ali lažne. Tudi to se zgodi, običajno kot posledica medsosedskega nagajanja.

 • Torej ni nujno, da vi zalotite kršitelja pri nepravilnosti?

Ne, ni nujno, da kršitelja »zalotimo« pri prekršku. Tudi na podlagi obvestil, da je bil storjen prekršek, smo dolžni kot prekrškovni organ ugotavljati dejstva in izvajati vse dokaze za odločitev v postopku o prekršku. Torej kot dokazni vir lahko uporabimo tudi fotografije, kot ste že izpostavili. V primeru nepravilnega parkiranja pa velja t.i. obrnjeno dokazno breme, kar pomeni, da mora lastnik vozila dokazovati, da ni storil prekrška s svojim vozilom, to pomeni, da ni nujno, da mora biti kršitelj prisoten, kadar obč. redar zazna nepravilnost.

 • V SOU Mirnska dolina boste torej zaposleni trije javni uslužbenci. Bo to dovolj, kaj vse boste v bistvu sploh delali?

Tako je, dva inšpektorja in redar. Glede na število prebivalcev, velikost območja nadzora in obseg nalog je takšna kadrovska sestava seveda minimalna, z manj kadra ne bi mogli izvajati vseh predpisanih zakonskih nalog in zelo težko bi bili učinkoviti. Iz tega naslova je prav, da je ob vstopu Občine Trebnje v organ skupne uprave, dosedanji inšpektor Občine Trebnje pričel delovati znotraj skupne občinske uprave, saj je območje delokroga sedaj občutno večje, prav tako pa imamo inšpektorji večji obseg dela kot redarji. Kot sem že uvodoma pojasnila, je takšna kadrovska sestava res minimalna in če bo tudi v bodoče prihajalo do povečevanja obsega nalog s strani države, bo treba razmišljati v smeri kadrovske okrepitve.

Obe navedeni službi sta zakonsko obvezni, dejstvo pa je, kot to ugotavljajo občani, da sta službi potrebni in nujni. Obe službi sta tudi 50% sofinancirani s strani države, kar pomeni, da država krije polovico stroškov te službe. Ker pa skupna občinska uprava dela na območju štirih občin, je strošek tako za posamično občino še občutno manjši. Tukaj moramo povedati, da imajo občine seveda zakonsko dolžnost ustanoviti takšno službo, saj pač nekdo mora nadzirati, kako se sprejeti predpisi občine dejansko izvršujejo in spoštujejo v praksi. Sprejetje samega predpisa ne pomeni popolnoma nič, če se v praksi ne izvaja, torej je tak predpis le sam sebi v namen.

Treba je tudi vedeti, da bova inšpektorja poleg svojega dela še prekrškovni organ za občinsko redarstvo. Kot vodja skupne občinske uprave sem tudi vodja občinskega redarstva in torej zadolžena za zakonito in strokovno delo organa v celoti, torej tudi občinskega redarstva, in v ta namen smo že v lani sprejeli določene aktivnosti, sprejem občinskih programov varnosti ter izvedli podporne korake za delo redarja. Letos pa gremo v izvedbeni del, torej zaposlitev redarja in izvajanje pooblastil na terenu.

Naj tudi povem, da gre za zelo širok in kompleksen krog nadzora nad različnimi področji. Služba je tudi v celoti samostojna, kar pomeni, seveda, da neodvisno in samostojno izvajamo vse podporne procese (administrativno-tehnične, organizacijske ipd.), kar pa seveda zahteva tudi svoj čas. Ne glede na to, pa se vsi zaposleni kljub vsem organizacijskim in tehničnim zahtevam, trudimo, da prijave rešujemo prednostno in ažurno in smo zaradi navedenega tudi deležni pohval občanov. Tudi iz Občine Trebnje, čeprav smo pričeli kot organ skupne uprave, delovati šele z letošnjem letom.

 • Pa za konec potegniva črto – po enem mesecu delovanja v Občini Trebnje. Kakšne so vaše ugotovitve?

Čeprav je minilo komaj mesec dni, odkar smo na območju Občine Trebnje pričeli s svojim delovanjem, pa lahko rečem, da smo bili zelo dejavni. Tako smo izvedli vse aktivnosti, povezane z vstopom Občine Trebnje v organ skupne uprave. Naloge inšpekcijskega nadzora smo nemoteno izvajali, tako da prehod inšpekcijske službe Občine Trebnje v skupno upravo občani niso občutili. Na področju inšpekcijskega nadzora smo največ postopkov, bodisi na podlagi prijav ali lastnega zapažanja nepravilnosti, uvedli na področju varstva cest, odpadnih vod (priključitev na javno kanalizacijo), ravnanja s komunalnimi odpadki in na področju turistične takse. Na področju občinskega redarstva smo že pristopili k izdelavi občinskega programa varnosti. Prav tako pa aktivno in dobro sodelujemo z občino, svetom za preventivo in vzgojo, Komunalo Trebnje, Policijsko postajo Trebnje in drugimi organi, ki se dotikajo našega delokroga. Želimo si vzpostaviti uspešno in učinkovito službo, ki bo pomagala pri razrešitvi problemov.

(ZJ)

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4