Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 08.10.2012 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Lokalno
Prispevek ogledan: 1,463-krat

Odškodnina za ustanovitev služnosti

VPRAŠANJE: Pred kratkim se je pri meni zglasil predstavnik Telekoma Slovenije in me seznanil s tem, da nameravajo preko mojega dvorišča zgraditi telefonsko omrežje. Navedel je tudi, da moram v ta namen podpisati neko soglasje in se zglasiti pri notarju. Zanima me, ali ima Telekom Slovenije pravico, da lahko prekoplje moje dvorišče? Ali moram takšen prekop dovoliti brezplačno? Ker imam celotno dvorišče prekrito s tlakovci, me zanima, ali mi je Telekom Slovenije dolžan povrniti stroške, ki jih bom imel s ponovno namestitvijo tlakovcev?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Razmerja med lastnikom zemljišča in investitorjem telefonskega omrežja ureja veljavni Zakon o elektronskih komunikacijah in veljavni Stvarnopravni zakonik. Ker je graditev, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v javno korist, pa se za to področje uporabljajo tudi določbe veljavnega Zakona o urejanju prostora, ki se nanašajo na razlastitev v javno korist.

Investitor komunikacijskega omrežja (torej v vašem primeru Telekom Slovenije) mora lastniku zemljišča, še preden začne z gradnjo komunikacijskega omrežja na njegovem zemljišču, predložiti predlog pogodbe, na podlagi katere se ustanovi služnostna pravica. S tako pogodbo vi kot lastnik zemljišča in kot služnostni zavezanec v korist Telekoma Slovenije kot služnostnega upravičenca dovoljujete ustanovitev služnostne pravice za potrebe gradnje, obratovanja in vzdrževanja komunukacijskega omrežja. Ena izmed obveznih sestavin take služnostne pogodbe je višina denarnega nadomestila za služnost, ki mora biti enaka plačilu za enakovredno služnost, ki bi jo bilo mogoče doseči v običajnem poslovnem prometu glede na vrsto in obseg pravice ter lastnosti zemljišča, brez upoštevanja neobičajnih ali osebnih okoliščin. Denarno nadomestilo obsega zmanjšanje vrednosti služečega zemljišča (dejansko škodo) in izgubljeni dobiček. Zakon vam torej daje pravico, da za poseg v vaše zemljišče dobite ustrezno odškodnino. V takem primeru pavšalna odškodnina ne zadošča in zato ni dopustno, da bi vsem lastnikom na trasi določenega komunikacijskega omrežja ponudili enako odškodnino. Zakon investitorja zavezuje, da lastnikom ponudi odškodnino, ki ustreza zmanjšani vrednosti konkretnega zemljišča (vaše zemljišče bo namreč zato, ker bo obremenjeno s služnostno pravico, manj vredno). Pogodba, ki takšne odškodnine oziroma nadomestila ne vsebuje, je v nasprotju z zakonom. Telekom Slovenije vam je v primeru, da želi na vašem zemljišču zgraditi komunikacijsko omrežje, dolžan v podpis posredovati služnostno pogodbo (v kateri bo določena tudi višina odškodnine) in ne zgolj nekakšno »soglasje za gradnjo«. Svoj podpis na služnostni pogodbi boste morali kot služnostni zavezanec nato overiti pri notarju. Na podlagi notarsko overjenega izvoda služnostne pogodbe se bo nato v zemljiški knjigi pri vašem zemljišču vpisala služnostna pravica v korist Telekoma Slovenije.

Služnostna pravica, ki se ustanovi na podlagi služnostne pogodbe, daje služnostnemu upravičencu (torej v vašem primeru Telekomu Slovenije) naslednja upravičenja:

 1. graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;
 2. dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja;
 3. odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja.

Vsa ta upravičenja mora služnostni upravičenec izvrševati tako, da le v najnujnejšem obsegu moti lastnika in obremenjuje služeče zemljišče. Če lastniku zemljišča pri izvrševanju teh upravičenj nastane materialna škoda, jo je služnostni upravičenec dolžan povrniti.

Zato vam je Telekom Slovenije vso škodo, ki vam bo povzročena zaradi gradnje komunikacijskega omrežja, dolžan povrniti. Povrnitev škode, ki vam nastane zaradi prekopanega tlakovanega dvorišča, lahko uveljavljate tako, da zahtevate, da Telekom Slovenije po končani gradnji povrne zemljišče v prvotno stanje (torej, da nasuje ustrezen material in položi tlakovce oziroma vzpostavi prvotno stanje zemljišča) ali pa da zahtevate denarno nadomestilo in nato s tem zneskom sami »popravite« vaše dvorišče oziroma vzpostavite prvotno stanje. V izogib kakršnimkoli sporom predlagam, da v služnostni pogodbi natančno določite, kakšne so obveznosti Telekoma Slovenije (npr. da natančno določite, v kakšno stanje je dolžan povrniti vaše dvorišče, kakšen material je dolžan nasuti, kakšne tlakovce je dolžan položiti,….). Če vam služnostni upravičenec v takem primeru ne poravna škode, skladno z veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah odgovarja tudi za prekršek oziroma mu grozi globa.

Služnostni upravičenec je za potrebe gradnje komunikacijskega omrežja dolžan pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje pa lahko pridobi le, če pristojni upravni enoti izkaže, da razpolaga s pravico graditi na vseh zemljiščih, preko katerih bo potekalo komunikacijsko omrežje. »Pravico graditi« izkaže tako, da dokaže da je lastnik teh zemljišč oziroma da je od lastnikov teh zemljišč pridobil ustrezno služnostno pravico, ki jo je vpisal v zemljiško knjigo. Zaradi navedenega brez sklenitve služnostne pogodbe niti ne more pridobiti gradbenega dovoljenja za gradnjo omrežja.

V korist obeh strank (torej vas kot služnostnega zavezanca kot tudi Telekoma Slovenije kot služnostnega upravičenca) je, da je služnostna pogodba čim bolj natančna, nedvomuna in jasna do te mere, da so vse pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank povsem razumljivo določene. V takem primeru je namreč možnost za kakršnekoli morebitne bodoče spore minimanlna, saj obe stranki natančno vesta, kakšen obseg pravic in obveznosti imata.

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4