Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 25.02.2014 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , , ,
V kategoriji: Cajtng | Lokalno
Prispevek ogledan: 1,600-krat

Kdo je v občini Trebnje poveljnik Civilne zaščite in kako so pripravljeni na morebitne nesreče?

Naravna nesreča (žledolom, poplave), ki je v februarju doletela Slovenijo, pa na srečo dokaj lepo zaobšla naše kraje, je bila povod, da smo se pogovorili s poveljnikom trebanjske Civilne zaščite (CZ). Priznati je potrebno, da je bil to namig bralca Petra (ki je tudi pomagal pri vprašanjih), priznamo pa tudi to, da nismo vedeli – kdo sploh je poveljnik trebanjske Civilne zaščite. Pa smo prišli do človeka. Poveljnik CZ Trebnje je občinski (oz. sedaj medobčinski) inšpektor Vinko Ribič.

Vinko Ribič

Vinko Ribič, poveljnik trebanjske Civilne zaščite

 • G. Ribič, koliko časa ste že poveljnik CZ, kdo je to funkcijo opravljal pred vami?

Na mestu poveljnika štaba CZ Občine Trebnje sem od februarja 2012, pred mano je bil kar nekaj let poveljnik štaba g. Alojz Ratajc.

 • Imate mandat, koliko časa ste lahko poveljnik CZ, kdo vas imenuje in kdo razreši?

Po zakonu Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami poveljnika in sam štab CZ imenuje in razrešuje župan Občine Trebnje.

 • Je to plačljiva funkcija?

Ne, funkcija je brezplačna. Se pa za izplačilo sejnin članov občinskega štaba CZ smiselno uporablja Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje.

 • Kateri člani še sestavljajo štab? Kdo njih določi? Dobijo oni plačilo?

Štab sestavljajo poleg poveljnika še namestnik poveljnika (Jože Uhan), član štaba odgovoren za področje prve pomoči (dr. Zdenko Šalda), član odgovoren za evakuacijo in oskrbo prizadetega prebivalstva (Silvester Prpar) ter član odgovoren za požarno varnost (Anton Strah). Tudi njih imenuje župan, njihova funkcija pa je ravno tako brezplačna. Pripadniku Civilne zaščite med opravljanjem nalog v Civilni zaščiti, usposabljanjem in izvrševanjem materialne dolžnosti, na podlagi poziva pristojnega organa, pripada nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela zaradi opravljanja teh dolžnosti v višini in pod pogoji, ki jih določi vlada. Pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, prejemkov in povračil v skladu s tem členom imajo tudi državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v enotah, službah in drugih operativnih sestavah društev in nevladnih organizacij v skladu s tem zakonom (27. člen ZVNDN).

 • Kdo lahko postane član CZ in kako postane? Kakšne so njegove naloge v času, ko ni potrebe po pomoči na terenu (ko ni izrednih razmer)?

15. člen ZVNDN, ki govori o dolžnostih državljanov, pravi, da morajo pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami državljani sodelovati v Civilni zaščiti, dajati materialna sredstva, se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. 16. člen, ki govori o pomoči v življenjski nevarnosti, pravi, da mora vsakdo osebi, ki je v življenjski nevarnosti ali ji preti nevarnost za zdravje, priskočiti na pomoč, če s tem ne ogrozi svojega življenja ali zdravja. Če posameznik ni zmožen nuditi pomoči, mora o tem takoj obvestiti ustrezno reševalno službo ali center za obveščanje ali na drug način poskrbeti za pomoč. 17. člen, ki govori o sodelovanju v Civilni zaščiti, pravi, da je državljan Republike Slovenije obveznik Civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti pod pogoji, določenimi s predpisi, dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti pa se začne z 18. letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske) starosti, itd, itd, … Da povzamem – član CZ lahko postaneš dolžnostno (razporedi te delodajalec, razen če nisi vojaški obveznik oziroma nisi razporejena na delovno dolžnost), prostovoljno (razporejene imamo gasilce, ekipe prve pomoči) – razporeditev preko prostovoljnih organizacij, ki opravljajo svojo dejavnost v sistemu VNDN, ali pa je to kot pogodbeno opravljanje službe (ozko specializirani strokovnjaki).

 • Imajo tudi občine Mirna, Šentrupert in MKG-Trebelno svojo CZ ali imamo skupno?

Seveda. Vsaka občina mora sama organizira CZ. 37. člen namreč pravi, da občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V občinski pristojnosti je urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom, spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih, zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom, načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite, organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine, določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini, zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč, določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena, usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini, mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem zakonom.

 • Možno pa je verjetno tudi sodelovanje med občinami …

Ja, občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tukaj je potrebno omeniti še načelo postopnosti uporabe sil in sredstev, tj – lokalna skupnost uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in sredstva, v primerih, ko zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso zadostna ali niso zagotovljena med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, pa država zagotavlja uporabo sil in sredstev iz širšega območja. Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti za zaščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva ne zadoščajo za nujno reševanje ter pomoč in če vojska ni nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog.

 • Koliko ljudi lahko pokliče CZ (brez gasilcev) v primeru potrebe?

Kot sem že prej povedal so gasilci dejansko tista prva organizacija, katera priskoči na pomoč dejansko v vseh situacija. Vse ostalo pa je odvisno od vrste naravne oz druge nesreče.

 • Koliko zunanjih izvajalcev lahko vpokličete pod pogodbo?

Občina ima sklenjene pogodbe z različnimi izvajalci, kot so Komunala Trebnje d.o.o., CGP d.d., Zavod za zdravstveno varstvo, Jamarski klub Novo mesto, Kinološko društvo Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje, Klub za podvodne aktivnosti Trebnje,… . Sami vpoklici so pač odvisni od situacije, zaradi katere je tudi aktiviran občinski štab Civilne zaščite.

 • Koliko imate agregatov, potopnih črpalk za poplave, vreč za pesek, …?

Vsa oprema, s katero razpolaga CZ Trebnje, je na podlagi reverzov razdeljena gasilskim društvom po občini Trebnje, saj gasilci v večini primerov prvi priskočijo na pomoč občanom in je po našem mnenju tako tudi prav, da imajo na razpolago določeno opremo za delo, ne pa da bi oprema »ležala« v skladiščih.

 • Ali ima Trebnje zaklonišča v primeru potrebe, kje so locirana in koliko ljudi sprejmejo?

Občina Trebnje skrbi za eno zaklonišče, ki sprejme cca 50 ljudi. Je pa zaklonišče tudi v OŠ Trebnje ter v blokih na Cankarjevi ter Gubčevi cesti.

 • Koliko intervencij beležite letno in katera je bila zadnja?

Največ intervencij beležimo v okviru gasilske službe, zadnja intervencija pa je bila v času žledolomov, kjer so gasilci opravili ogromno dela, o čemer ste mediji že veliko pisali.

 • Kaj je torej Civilna zaščita?

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa, da je Civilna zaščita namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. CZ obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč (ZVNDN, 3. člen). Doktrina zaščite, reševanja in pomoči vrednoti CZ kot namensko organiziran del sistema zaščite in reševanja, ki obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitna sredstva, reševalno opremo, objekte, naprave in druga sredstva za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednem in vojnem stanju (Doktrina, 2002, str. 51). Doktrina postavlja CZ v ožji okvir sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je v sistem zaščite in reševanja. Iz Doktrine lahko s pomenom izraza “dolžnostne sile” razberemo položaj CZ v sistemu zaščite in reševanja. Dolžnostne sile za zaščito, reševanje in pomoč so organi, enote in službe CZ, v katere se razporedijo državljani na podlagi z zakonom določene državljanske dolžnosti sodelovanja v CZ.

 • Kakšno vlogo igrata pri tem občinska uprava …

Upravne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (sistema zaščite, reševanja in pomoči) izvršuje občinska uprava. Organizacija le‐te je določena z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Pomembno je vedeti, da OU vodi tudi upravne postopke na področju sistema ZiR. Poveljnik CZ je izvršilni naslov ‐ odgovorna oseba za izvajanje operativnih nalog in pristojnosti ZVNDN in druge področne zakonodaje, ki je zelo obsežna. Poveljnik v primeru nesreče vodi sile za zaščito in reševanje, ki jih sestavljajo enote za hitre intervencije, splošne reševalne enote in službe, posebne reševalne enote in službe, enote in službe Civilne zaščite ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.

 • … in kakšno gasilci?

Gasilci nastopajo v sistemu v okviru poklicnih in prostovoljnih enot. Skladno s pogodbo med občino in gasilsko organizacijo se jim določi njihove obveznosti in pravice. Gasilske enote se nadalje združujejo na občinskem, regijskem in državnem nivoju. Gasilci so del sistema, sicer najpomembnejši del, ne predstavljajo pa celote sistema ZiR.

 • krepko-207-ii
 • Natisni net CTV
 • AVTO SLAK CAJTNG TV
 • Pasji salon Ajša CTV
 • Natisni net za CTV 2
 • BHS 1
 • Pavc Cajtng TV 420×360
 • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4