Piškotki | Kontakt | Oglaševanje

Iskalnik po strani:

Objavljeno dne: 10.12.2012 | Prispevek objavil: Cajtng
Značke: , ,
V kategoriji: Maja Gliha
Prispevek ogledan: 2,377-krat

Dedovanje zaščitene kmetije

VPRAŠANJE: S sestro sva se odselili od doma. Doma na zaščiteni kmetiji pa sedaj živi tretja sestra s svojim možem in starši. Zaščitena kmetija je v lasti očeta, ki zetu dovoljuje, da izsekava gozd. Podaril mu je tudi del zemljišča, ki ne sodi pod zaščiteno kmetijo. Ko sva se želeli o tem pogovoriti, na pogovor nihče ni pristal. Oče pa tudi večkrat grozi, da bo vse premoženje podaril zetu. S sestro sva zaskrbljeni, kaj bo v takšnem primeru z mamo (kako bo poskrbljeno zanjo). Zanima naju, kako se lahko zaščitimo v primeru sklenitve darilne pogodbe in kako se deli zaščitena kmetija. Ali lahko svaku preprečiva sekanje lesa, če mu oče to dovoli?

Piše: Maja Gliha

Piše: Maja Gliha

PRAVNO POJASNILO: Vaše vprašanje je precej kompleksno in brez vseh potrebnih podatkov, zato na njega ni mogoče odgovoriti tako, da bi se celostno obravnavali vsi pravni vidiki. Kljub temu v nadaljevanju podajam nekaj pojasnil.

Lastnik zemljišča lahko neomejeno razpolaga s svojo lastninsko pravico, razen če takšno razpolaganje prepoveduje ali omejuje kakšen zakon ali druga določba pravnega reda. Vaš oče kot lastnik zato lahko s premoženjem, ki je v njegovi lasti (torej zaščitena kmetija) razpolaga povsem svobodno in po svoji volji. Pri tem pa mora zgolj upoštevati prepovedi in omejitve, ki so določene v zakonih ali drugih aktih. Vaš oče se zato lahko kadarkoli odloči za prenos lastninske pravice na svojem premoženju ne nekoga drugega, pri čemer lahko sklene tako darilno pogodbo kot tudi druge vrste pogodb o prenosu lastninske pravice (npr. kupoprodajno pogodbo, izročilno pogodbo, pogodbo o dosmrtnem preživljanju,…). Prav tako lahko kot lastnik premoženja tudi dovoli, da njegovo premoženje uporablja nekdo drug, in sicer odplačno ali neodplačno. Zato ni nobene ovire, da ne bi svojemu svaku dovolil sekanja lesa v gozdu. Prav tako ni nobene ovire za to, da ne bi zemljišča, ki sicer ne sodi v sklop zaščitene kmetije, prenesel na nekoga drugega (z darilno ali s kakšno drugo vrsto pogodbe). Zato bi bil prenos lastninske pravice z vašega očeta na vašega svaka za zemljišče, ki je v lasti vašega očeta in ki ne sodi v sklop zaščitene kmetije, veljaven in na podlagi izvedenega posla bi vaš svak postal lastnik tega zemljišča (ob pogoju, da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavno sklenitev pogodbe).

Glede na to, da preostalo premoženje vašega očeta sodi v sklop zaščitene kmetije, bi moral oče pri takšnem prenosu oziroma sklenitvi darilne pogodbe upoštevati določbe veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki določa, da se zaščitena kmetija v pravnem prometu ne sme deliti (razen ob izjemah, ki so določene v zakonu). Premoženje je zaradi posebnega statusa zaščitene kmetije potrebno podariti v celoti in ne zgolj deloma, kar posledično pomeni, da bi vaš svak na podlagi sklenjene darilne pogodbe načeloma lahko postal lastnik zaščitene kmetije, saj bi v last prejel celotno zaščiteno kmetijo. Vprašanje, kako bi se zavarovale pravice mame, so v takšni situaciji odvisne od dogovora pogodbenih strank. Stranke bi se sicer lahko dogovorile, da namesto navadne darilne pogodbe sklenjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju, izročilno pogodbo, darilno pogodbo z ustanovitvijo služnostne pravice,… pri katerih bi se v korist vaše mame in očeta ustanovila služnostna pravica, ki bi jima omogočala dosmrtno prebivanje na zaščiteni kmetiji ter vso potrebno oskrbo do smrti. Za vašega očeta in mamo je mogoče ob uporabi določb o služnostni pravici in stvarnemu bremenu ustrezno poskrbeti tako, da jima bo zagotovljena tako pravica bivanja kot tudi vsa oskrba v starosti. V vsakem primeru pa je to mogoče zgolj v primeru, da se tako dogovorita pogodbeni stranki in da je to izrecno določeno v pogodbi ter da je služnostna pravica oziroma stvarno breme vpisano tudi v zemljiško knjigo (saj je v tem primeru pravna varnost vaših staršev za primer, da svak ne bi spoštoval določb pogodbe, precej večja).

Druga možnost, ki jo razberem iz vašega vprašanja, pa je, da bi oče vse premoženje (ki sodi v sklop zaščitene kmetije) zapustil zetu na podlagi oporoke. V tem primeru bi se uporabile določbe veljavnega Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, po katerem zaščiteno kmetijo praviloma deduje samo en dedič (v vašem primeru bi oče v oporoki določil, da zaščiteno kmetijo deduje vaš svak). Dediči, ki imajo položaj nujnega dediča (v vašem primeru ste to vse tri sestre in mama) imajo pravico zahtevati, da se jim v postopku dedovanja dodeli nujni delež. Zakonec in zapustnikovi otroci, ki ne dedujejo zaščitene kmetije, dedujejo denarno vrednost nujnega deleža po splošnih predpisih o dedovanju. V tem primeru bi bil vaš svak vsem trem sestram in vaši mami kot nujnim dedičem dolžan v denarju izplačati vrednost vašega nujnega deleža.

Vsekakor bi bilo za vse udeležene najbolje, da se skušajo sporazumno dogovoriti o tem, kako bi se razdelilo premoženje ter nato na podlagi ustreznih pogodb, oporoke ali v postopku zakonitega dedovanja urediti prenos lastninske pravice na celotnem premoženju. Ob sklepanju kakršnihkoli pogodb pa je potrebno biti pozoren na to, da bo ustrezno poskrbljeno za vaše starše, saj je to konec koncev morala dolžnost vseh, ki so v takšen prenos lastninske pravice vpleteni.

  • krepko-207-ii
  • Natisni net CTV
  • AVTO SLAK CAJTNG TV
  • Pasji salon Ajša CTV
  • Natisni net za CTV 2
  • BHS 1
  • Pavc Cajtng TV 420×360
  • BHS 2

Vremenska napoved

Oglasi

Anketno vprašanje

Glasovanje v anketi je zaključeno!
Čas trajanja:
od 01/06/2016 07:45:25
do 19/06/2016 23:59:59

Rezultati ankete:
Ali se boste udeležili prireditve Iz trebanjskega koša, ki bo od 17. do 19. junija 2016?

Skupaj glasov 4